Other

Subject Index

J Ankara Univ Fac Med 2022;75(4):0-0

Acil Sağlık Bakımı/Emergency Health Care........................................1:1
Acil Servis/Emergency Service...........................................................3:421
Acil Tıp/Emergency Medicine.................................................3:413;3:433
Acineobacter/Acinetobacter................................................................1:28
Adenofibroma/Adenofibrom..............................................................4:595
Ağrı Yönetimi/Pain Management.....................................................1:107
Ailevi Akdeniz Ateşi/Familial Mediterranean Fever....................3:406
Aksiyel Spondiloartrit/Axial Spondyloarthritis.............................3:454
Akut İnme/Acute Stroke......................................................................2:226
Ameliyathane Çalışanları/Operating Room Staff........................4:497
Amiloid Hafif Zincir/Immunoglobulin Light Chain.......................1:42
Amiloidoz/Amyloidosis...........................................................................1:42
Anafilaksi/Anaphylaxis.........................................................................1:130
Anakinra/Anakinra................................................................................3:400
Anastomoz Darlığı/Anastomotic Stenosis......................................3:475
Anismus/Anismus...................................................................................4:515
Anöploidi Belirteçleri/Aneuploidy Markers...................................2:286
Antibiyotik Direnci/Antibiotic Resistance......................................3:388
Antibiyotik Kombinasyonu/Antibiotic Combination....................1:28
Antiepileptik İlaç/Antiepileptic Drugs.............................................4:501
Antimikrobiyal Direnç/Antimicrobial Resistance..........................2:211
Antimikrobiyal Duyarlılık/Antimicrobial Sensitivity...................3:373
Antioksidan/Antioxidant.....................................................................2:162
Apoptozis/Apoptosis...............................................................................1:22
Artroplasti/Arthroplasty......................................................................2:309
Asistan/Residents...................................................................................3:413
Aşı Tutumu/Vaccine Attitude...............................................................1:69
Aşırı Düşük Doğum Ağırlığı/Extremely Low Birth Weight........2:188
Atipik Lipoma/Atypical Lipoma.........................................................1:142
Ayak Bileği Kırıkları/Ankle Fractures...............................................3:433
Ayak Yaralanmaları/Foot Injury........................................................3:433
Baş Ağrısı/Headache.............................................................................4:556
Bebek/Infant...........................................................................................2:188
Becker muscular dystrophy/Becker Musküler Distrofi...............4:562
Benign Hastalık/Benign Disease........................................................3:468
Berrak Hücre/Cell Clear........................................................................4:520
Betakatenin/Betacatenin....................................................................2:274
Bilateral Aynı Seansta Üreteroskopi/Bilateral Same Session Ureteroscopy......2:303
Bilateral Ürolitiyazis/Bilateral Urolithiasis.....................................2:303
Bilişsel Bozukluk/Cognitive Deficits.................................................3:428
Biyofilm/Biofilm..........................................................................................1:8
Biyopsi/Biopsy...........................................................................................1:55
Brakiyal Pleksus/Brachial Plexus.......................................................3:335
Bronkopulmoner Displazi/Bronchopulmonary Dysplasia.....2:188;4:491
Bruselloz/Brucellosis.............................................................................4:508
Brusellozda inflamasyon Göstergeleri/Inflammatory Markers In Brucellosis.......4:508
Burn/Yanık...............................................................................................4:576
Butterfly Drain/Kelebek Dren............................................................4:584
C-Reaktif Protein/C-Reactive Protein.............................................2:193
CA 19-9/CA 19-9...................................................................................1:113
Cerrahi Tedavi/Surgical Procedure...................................................4:590
Children/Çocuklar..................................................................................4:538
Complementary Treatments/Tamamlayıcı Tedaviler...................4:576
COVID-19/COVID-19....1:3;1:69;1:91;2:204;2:219;3:400;3:421;3:428;3:472
Çalışma Belleği/Working Memory....................................................4:479
Çocuk Yoğun Bakım/Pediatric Intensive Care...............................4:501
Çocuk/Child...................................................................................1:55;2:315
Çocuk/Children.......................................................................................4:544
Çoklu İlaca Direnç/Multidrug Resistance.............................1:28;3:373
Çoklu Üreter Taşı/Multiple Ureteral Stones...................................2:303
Çölyak Hastalığı/Celiac Disease.........................................................2:199
Demir Eksikliği/Iron Deficiency.........................................................3:462
Depresyon/Depression..................................................................1:36;1:63
Dermatoloji/Dermatology...................................................................4:486
Desensitizasyon/Desensitization.......................................................1:130
Dikiş İğnesi/Sewing Needle................................................................1:139
Dissinerjik Defekasyon/Dyssynergic Defecation...........................4:515
Diz Radyografisi/Knee Radiograph...................................................2:268
Doğum Korkusu/Fear Of Childbirth.................................................3:441
Duchenne muscular dystrophy/Duchenne Musküler Distrofi..4:562
Dupuytren’s Contracture/Dupuytren Kontraktürü......................4:584
Eğitim/Education...................................................................................3:379
Ekinokokkoz/Echinococcosis..............................................................2:318
Eksozom/Exosome.................................................................................2:162
El Hijyeni/Hand Hygiene......................................................................3:379
Electromyography/Elektromiyogarfi................................................4:538
Elektrofizyoloji/Electrophysiology....................................................2:231
Endometrial Karsinom/Endometrial Carcinoma...........................3:322
Endoskopik Tedavi/Endoscopic Treatment.....................................3:475
Endovasküler Ve Perinöral İnvazyon/Lymphovascular And Perineural Invasion......1:113
Enfeksiyon/Infection.............................................................................2:211
Entezopati/Enthesopathy....................................................................3:454
ER Stres/ER Stress....................................................................................1:22
Erektil Disfonksiyon/Erectile Dysfunction......................................1:124
Eritrosit Dağılım Genişliği/Red Cell Distribution Width............4:508
Erken Gebelik Kaybı/Early Pregnancy Loss....................................2:279
Etkinlik/Efficacy.....................................................................................2:295
Examination And Diagnoses/Muayene Ve Tanı............................4:538
Fallopian Tubes/Fallop Tüpleri...........................................................4:595
Fatalite/Fatality.......................................................................................2:211
Febril Nötropeni/Febrile Neutropenia.............................................3:373
Fiziksel Aktivite/Physical Activity...........................................1:36;3:454
Floroskopi/Fluoroscopy........................................................................1:107
Fokal Nodüler Hiperplazi/Focal Nodular Hyperplasia................3:468
Fournier Gangreni/Fournier’s Gangrene.........................................1:119
Fraser Sendromu/Fraser Syndrome..................................................1:134
GDM/GDM...............................................................................................2:279
Gebelik Komplikasyonları/Pregnancy Complications.................2:279
Gebelik/Pregnancy................................................................................3:441
Geç İnfantil/Late-Infantile.................................................................4:544
Genetik Yatkınlık/Genetic Predisposition.........................................1:84
Genişlemiş Spektrumlu ß-Laktamaz/Extended-Spectrum ß-Lactamase..............3:388
Genotip/Fenotip İlişkisi/Genotype/Phenotype Correlation.......3:368
Geri Bildirim/Feedback.........................................................................3:379
Gerilme/Strain..........................................................................................1:48
Glioblastoma Multiforme/Glioblastoma Multiforme...................1:16
Hamatolunate Impingement/Hamatolunat Sıkışma..................4:530
Hasta Memnuniyeti/Patient Satisfaction.......................................3:361
Hastane Öncesi/Pre-hospital...................................................................1:1
Heart/Kalp................................................................................................4:562
Hematolojik Hastalıklar/Hematological Diseases........................2:204
Hematolojik Malignite/Hematologic Malignancy.......................3:373
Hemşire/Nurse...........................................................................2:154;2:239
Henoch-Schönlein Purpurası/Henoch-Schönlein Purpura.......3:448
Hepatektomi/Hepatectomy................................................................3:468
Hepsidin/Hepcidin.................................................................................4:525
Hidatik Kist/Hydatid Cyst....................................................................2:318
Hidrosefali/Hydrocephaly....................................................................4:570
Hipertansiyon/Hypertension..............................................................3:400
Hiponatremi/Hyponatremia...............................................................2:259
Histopatolojik Tanı/Histopathological Diagnosis...........................1:55
HLA Klas II Alelleri/HLA Class II Alleles.............................................1:84
Homosistein/Homocysteine................................................................1:124
IgG4 İle İlişkili Hastalık/IgG4-Related Disease.............................4:590
Interlökin-6/Interleukin-6..................................................................3:448
IT Knife ile İnsizyon/IT Knife Incision..............................................3:475
IVIG/IVIG.....................................................................................................1:77
İmmünoglobulin Replasman Tedavisi/Primary
Immunodeficiency.....................................................................................1:77
İmmünohistokimyasal Heterojenite/Immunohistochemical Heterogeneity..........2:274
İnflamasyon/Inflammation.................................................................4:491
İnsidental Kemik Tümörü/Incidental Bone Tumor.......................2:268
İnterlökin-1β/Interleukin-1β.............................................................3:406
İnterlökin-33/Interleukin-33.............................................................3:406
İntrakraniyal Yabancı Cisimler/Intracranial Foreign Bodies.....1:139
İntusepsiyon/Intussusception............................................................2:315
Jüvenil/Juvenile......................................................................................4:544
Kabızlık/Constipation.............................................................................1:63
Kalp Yetmezliği/Heart Failure..............................................................1:48
Kan Dolaşımı İnfeksiyonları/Bloodstream Infections.................2:193
Kan Grubu/Blood Group......................................................................2:171
Kan Parametreleri/Blood Parameters.................................................1:16
Karaciğer Biyopsisi/Liver Biopsy..........................................................1:97
Karaciğer Hidatozu/Liver Hydatidosis.............................................2:318
Karaciğer Transplantasyonu/Liver Transplantation........2:259;2:328
Karaciğer/Liver..........................................................................................1:55
Kardiyomiyosit/Cardiomyocytes..........................................................1:22
Kardiyomyosit/Cardiomyocyte..........................................................2:162
Kas iskelet Ağrısı/Musculoskeletal Pain..........................................2:239
Kas İskelet Sistemi Ağrısı/Musculoskeletal Pain.............................1:36
Kemikleşmiş Lipoma/Ossified Lipoma..............................................1:142
Kemikleştirici Lipoma/Ossifying Lipoma.........................................1:142
Kemoterapi/Chemotherapy................................................................4:520
Kienböck Hastalığı/Kienböck Disease..............................................3:356
Kifoskolyozis/Kyphoscoliosis..............................................................2:295
Kimyasal Nörolizis/Chemical Neurolysis.........................................1:107
Kitotriozidaz Aktivitesi/Chitotriosidase Activity..........................4:491
Klebsiella/Klebsiella.................................................................................1:28
Koagülaz Negatif Stafilokok/Coagulase Negative Staphylococci.1:8
Kolonik Polip/Colonic Polyps..............................................................2:315
Kolorektal Kanser/Colorectal Cancer...............................................3:348
Komplikasyon Oranları/Complication Rates....................................1:97
Kongo Kırmızısı Agar ve Modifikasyonları/Congo Red Agar and Modified Forms.........1:8
Konjenital Anomali/Congenital Anomaly......................................1:134
Konsültasyon/Consultation................................................................4:486
Korpus Anterior Yükseklik Kaybı/Anterior Corpus Height Loss.3:342
Kötü Obstetrik Sonuçlar/Adverse Pregnancy Outcomes...........2:286
Kronik Spontan Ürtiker/Chronic Spontaneous Urticaria............1:84
Laparoskopi/Laparoscopy....................................................................2:248
Laparoskopik Perikistektomi/Laparoscopic Pericystectomy......2:318
Lichtman Sınıflaması/Lichtman Classification.............................3:356
Lokal Aşırı Duyarlılık Reaksiyonu/Local Hypersensitivity
Reactions..................................................................................................1:130
Lokal Kifoz Açısı/Local Kyphosis Angle...........................................3:342
Lunate Morphology/Lunat Morfolojisi...........................................4:530
Magnetic Resonance Imaging/Manyetik Rezonans
Görüntüleme...........................................................................................4:595
Magnezyum Sülfat/Magnesium Sulphate.....................................2:309
Magnolia Officinalis/Magnolia Officinalis.......................................1:22
Maliyet/Cost............................................................................................2:171
Mandibuler Tümör/Mandibular Tumor...........................................4:590
Marsh Sınıflaması/Marsh Classification.........................................2:199
Massive Pulmonary Embolism/Masif Pulmoner Emboli............4:550
Mean Platelet Volume/Ortalama Trombosit Hacmi....................4:550
Mesleki Sorumluluk Sigortası/Occupational Liability
Insurance..................................................................................................2:154
Metakromatik Lökodistrofi/Metachromatic Leukodystrophy.....4:544
Migren/Migraine....................................................................................4:556
Mikroplak Yöntemi/Microplate Method..............................................1:8
2022 Konu Dizini / 2022 Subject Index
Mikrosatellit İnstabilite/Microsatellite Instability..........3:322;3:348
Mikrosatellit Stabilitesi/Microsatellite Stability..........................3:348
Minimal Invaziv Cerrahi/Minimally Invasive Surgery................2:318
miR-21/miR-21.......................................................................................2:162
Mitokondri/Mitochondria.....................................................................1:22
Modifiye Ketojenik Diyet (Düşük Glisemik İndeks)/Modified Ketogenic Diet (Low Glycemic Index).....1:16
Monosit/Monocyte..................................................................................1:91
Mortalite/Mortality...............................................................................4:525
MR Defekografi/MR Defecography..................................................4:515
MRI/MRG..................................................................................................4:530
MSI/MSI....................................................................................................3:322
MSS/MSS..................................................................................................3:322
Multipl Lentijinli Noonan Sendromu/Noonan Syndrome with Multiple Lentigines...............3:368
Multipl Skleroz/Multiple Sclerosis....................................................2:231
N-asetilsistein/N-acetylcysteine.......................................................2:162
Noonan Sendromu/Noonan Syndrome..........................................3:368
Nötrofil Lenfosit Oranı/Neutrophil To Lymphocyte Ratio........4:508
Obstrüktif Uyku Apnesi/Obstructive Sleep Apnea......................3:394
Obstrüktif Üropati/Obstructive Uropathy......................................1:149
Oksidatif Stres/Oxidative Stress........................................................3:462
Olgu Sunumu/Case Report.................................................................2:318
Ortalama Trombosit Hacmi/Mean Platelet Volume....................3:448
Ortopedi/Orthopedics...........................................................................3:361
OSA/OSA...................................................................................................3:394
Osteolipoma/Osteolipoma..................................................................1:142
Otoimmünite/Autoimmunity...............................................................1:84
Otolog Serum Deri Testi/Autologous Serum Skin Test.................1:84
Over Kanseri/Ovarian Cancer.............................................................4:520
Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi/Oktem Verbal Memory Processes Test..........3:428
Ön Tanı/Pre-diagnosis............................................................................1:55
Pandemi/Pandemic................................................................................3:421
Pankreas Kanseri/Pancreatic Cancer................................................1:113
Parestezi/Paresthesia............................................................................3:335
Parkinson Hastalığı/Parkinson’s Disease...........................................1:63
Partial Fasciectomy/Parsiyel Fasiektomi.........................................4:584
Pediatrik/Pediatrics...............................................................................4:486
Pelvik Ağrı/Pelvic Pain..........................................................................1:107
Penetran Kafa Yaralanmaları/Penetrating Head Injuries...........1:139
Periferik Fasiyel Paralizi/Peripheral Facial Palsy...........................2:226
Perioperatif Bakımı Kalitesi/Quality of Perioperative Care......3:361
Platelet Distribution Width/Trombosit Dağılım Genişliği.........4:550
Platelet İndeksleri/Platelet Indices...................................................2:199
Platelet Lenfosit Oranı/Platelet To Lymphocyte Ratio...............4:508
Platelet/Lenfosit Oranı/Platelet/Lymphocyte Ratio....................2:199
Polikistik Over Sendromu/Polycstic Ovarian Syndrome............2:279
Posterior Stabilizasyon/Posterior Stabilization............................3:342
Postoperatif Ağrı/Postoperative Pain..............................................2:309
Postoperatif Komplikasyon/Postoperative Complication...2:259;3:328
Preeklampsi/Preeclampsia...................................................................2:279
Premalign Lezyon/Premalignant Lesion.........................................3:468
Prematüre/Preterm...............................................................................2:188
Prenatal Tarama Testi/Prenatal Screening Test............................2:286
Prevalans/Prevalence............................................................................2:268
Prodromal Evre/Prodromal Stage.......................................................1:63
Prognoz/Prognosis.................................................................................2:231
Prokalsitonin/Procalcitonin................................................................2:193
Prostat Karsinomu/Prostate Carcinoma.........................................2:274
PTPN11/PTPN11......................................................................................3:368
Pulmoner Rehabilitasyon/Pulmonary Rehabilitation.................2:295
Radiographs/Direkt Grafi....................................................................4:530
Radyasyon Maruziyeti/Radiation Exposure...................................4:497
Radyoaktif İyot Dirençli/Radioactive Iodine Refractory...........1:103
Rektal Prolapsus/Rectal Prolapse......................................................2:315
Risk Faktörleri/Risk Factors.................................................................2:177
Riskli İnternet Kullanımı/Risky Internet Use.................................2:177
ROS/ROS.....................................................................................................1:22
Sağ Ventrikül/Right Ventricle..............................................................1:48
Sağkalım/Survival.....................................................................2:259;3:328
Sağlık Bakım Maliyeti/Healthcare Costs.........................................3:433
Sağlık Durumu/Health Status..............................................................1:77
SARS-CoV-2/SARS-CoV-2..................................................................2:204
SCIG/SCIG..................................................................................................1:77
Servikal Paravertebral Lipoma/Cervical Paravertebral Lipoma....1:142
Sezaryen Doğum/Cesarean Section.................................................3:441
Siklus Eşiği/Cycle Threshold................................................................2:219
Sinir Bloğu/Nerve Block......................................................................1:107
Sinir Blokajı/Nerve Blockade..............................................................3:335
Skafokapitat Artrodez/Scaphocapitate Arthrodesis...................3:356
Sodyum/Sodium.....................................................................................3:328
Sol Atriyal Boyuna Gerilme/Left Atrial Longitudinal Strain......1:42
Solunum/Respiratory............................................................................2:188
Sözel Akıcılık/Verbal Fluency.............................................................3:479
sST2/sST2..................................................................................................3:406
Status Epileptikus/Status Epilepticus..............................................4:501
Steroid Tedavisi/Steroid Treatment..................................................4:590
Stroop Test/Stroop Test........................................................................3:428
Supranükleer Lezyon Lokalizasyonu/Supranuclear Lesion Localization...........2:226
Süperenfeksiyon/Superinfection......................................................3:472
Sürekli Femoral Sinir Bloğu/Continuous Femoral Nerve Block...2:309
Şant Enfeksiyonu/Shunt İnfection...................................................4:570
Şiftler Şeklinde Çalışma/Shiftwork..................................................3:413
Tanı/Management.................................................................................1:119
Tarama/Screening..................................................................................4:497
Tedavi/Treatment...................................................................................1:119
Tetikleyici/Trigger..................................................................................4:556
Tıbbi Uygulama Hatası/Medical Malpractice................................2:154
Tıp Fakültesi Öğrencileri/Medical School Students..........1:69;2:177
Tıp Öğrencileri/Medical Students...........................................1:36;4:479
Tiroid Kanseri/Thyroid Cancer............................................................4:497
Tiroid/Thyroid..........................................................................................1:103
Tirozin Kinaz İnhibitörü/Tyrosine Kinase Inhibitor......................1:103
Tiyol Disülfid Dengesi/Thiol Disulphide Homeostasis.................3:462
TNF-α Inhibitörleri/TNF-α Inhibitors..............................................1:130
Toplum Kökenli Pnömoni/Community-Acquired Pneumonia...1:91
Torakolomber Fraktür/Thoracolumbar Fracture...........................3:342
Tosilizumab/Tocilizumab.....................................................................1:130
Traditional Methods/Geleneksel Yöntemler..................................4:576
Transfüzyon/Transfusion......................................................................2:171
Trichosporon Asahii/Trichosporon Asahii.......................................3:472
Tru-Cut Biyopsi/Tru-Cut Biopsy..........................................................1:97
Tükenmişlik/Burnout............................................................................3:413
Ultrasonografi/Ultrasonography...................................1:1;3:454;4:595
Uyarılmış Potansiyeller/Evoked Potentials.....................................2:231
Uyku Hijyeni/Sleep Hygiene...............................................................2:239
Uyku/Sleep...............................................................................................4:479
Uzaktan Eğitim/Distance Learning...................................................2:253
Uzaktan Eğitim/Online Education......................................................1:36
Üriner Sistem Enfeksiyonu/Urinary Tract Inf................................3:388
Üst Ekstremite/Upper Extremity.......................................................3:335
Vajinal Atrezi/Vaginal Atresia............................................................1:149
Vajinismus/Vaginismus.........................................................................3:441
Varikosel/Varicocele..............................................................................2:248
Varikoselektomi/Varicocelectomy....................................................2:248
Vasküler Patoloji/Vascular Pathology..............................................1:124
Vertebra Kırığı/Fractured Vertebra...................................................3:342
Video Aracılı Eğitim/Video Mediated Training..............................2:253
Videolaringoskopi/Videolaryngoscopy............................................2:253
Viral Yük/Viral Load...............................................................................2:219
Warburg Etkisi/Warburg Effect...........................................................1:16
Wound/Yara.............................................................................................4:576
Wrist/El Bileği.........................................................................................4:530
Yanık/Burns...............................................................................................2:211
Yaralanma/Injury....................................................................................2:211
Yarık Damak-Dudak/Cleft Lip-Palate..............................................1:134
Yaşam Kalitesi/Quality of Life....................................................1:36;1:77
Yaşlanma/Aging...........................................................................1:22;2:162
Yaşlılık/Elderly.........................................................................................3:394
Yatan Hasta/Inpatient..........................................................................4:486
Yenidoğan Sonuçları/Perinatal Outcomes.....................................2:286
Yenidoğan/Newborn.................................................................1:149;4:570
Yoğun Bakım/Intensive Care..............................................................4:525
Yorgunluk/Fatigue.................................................................................2:239