Other

2023 Subject Index

J Ankara Univ Fac Med 2023;76(4):0-0

70 Yaş Ve Üstü/70 Years And Over...................................................3:227
Agenezis/Agenesis.................................................................................2:163
Akut Böbrek Hasarı/Acute Kidney Injury.......................................3:271
Alkol Biyobelirteçleri/Alcohol Biomarkers.....................................2:122
Alkol Kullanım Bozukluğu/Alcohol Use Disorder.........................2:122
Alkol Tüketim Modeli/Alcohol Consumption Model....................1:17
Ameliyat Sonrası Gelişmiş İyileşme/Enhanced Recovery
After Surgery..........................................................................................4:340
Anemi/Anemia........................................................................................4:340
Anogenital Mesafe/Anogenital Distance.......................................3:251
Aralıklı Rektal Diazepam/Intermittent Rectal Diazepam..........4:304
Arteriyel Sertlik/Arterial Stiffness....................................................4:316
Artroskopi/Arthroscopic........................................................................1:75
Aşı/Vaccine..............................................................................................3:213
Aşılama/Vaccination...................................................................1:50;3:206
Astım/Asthma.........................................................................................4:291
Bağışıklama/Immunization.................................................................3:213
Baicalein/Baicalein...................................................................................1:11
Balgam/Sputum.....................................................................................4:291
Başarısız Chiari/Failed Chiari..............................................................4:354
Behçet Hastalığı/Behçet’s Disease....................................................3:206
Beslenme Bilgi Düzeyi/Nutrition Knowledge Level.....................2:128
Beslenme/Nutrition...................................................................2:128;4:316
Beyaz Cevher/White Matter...............................................................3:238
Biyokimyasal Marker/Biochemical Marker....................................2:154
Böbrek Nakli/Kidney Transplantation..............................................4:333
Böbrek/Kidney..........................................................................................1:17
Charcot-Leyden Kristalleri/Charcot-Leyden Crystals.................4:291
Chiari Malformasyonları/Chiari Malformations...........................4:354
Cinsel Yaşam Kalitesi/Sexual Health................................................2:101
Çocuk/Child................................................................................2:148;2:169
Çocuk/Children.......................................................................................4:304
COVID-19/COVID-19....................................................2:108;3:206;4:310
Deri Kanseri/Skin Cancer4:378 Dinamik Nedensel
Modelleme/Dynamic Causal Modelling............................................2:84
Diş Hekimi/Dentist.................................................................................2:108
Diyabet/Diabetes.........................................................................................1:1
Diyet Kalitesi/Diet Quality..................................................................2:128
Duplikasyon Kisti/Duplication Cyst..................................................2:169
Düşük Ayak/Foot Drop.........................................................................2:166
Düşünce/Thought..................................................................................3:180
Duygu/Emotion......................................................................................3:180
Egzersiz/Exercise.........................................................................................1:1
Ekojenite/Echogenicity..........................................................................1:45
Elektromiyografi/Electromyography................................................3:244
ELİZA/ELISA................................................................................................1:30
Elsberg Sendrom/Elsberg Syndrome................................................4:373
Emzirme/Breastfeeding........................................................................3:180
Enflamasyon/Inflammation...................................................................1:11
Eozinofil/Eosinophil..............................................................................4:291
Epilepsi/Epilepsy.....................................................................................4:304
Erişkin/Adults..........................................................................................3:213
Etil Glukuronit/Ethyl Glucuronide....................................................2:122
Etil Sülfat/Ethyl Sulphate...................................................................2:122
Etiyoloji/Etiology...................................................................................3:220
Etkin Bağlantısallık/Effective Connectivity.....................................2:84
Faktör İnhibitör/Factor Inhibitor........................................................1:24
Febril Konvülziyon/Febrile Seizure...................................................4:304
Fetuin-A/Fetuin-A.................................................................................4:316
Fetüs/Fetus.................................................................................................1:45
FGF-23/FGF-23.......................................................................................4:316
Fistülotomi/Fistulotomy......................................................................3:278
Foramen Ovale/Foramen Ovale.........................................................4:361
Gadoksetik Asit/Gadoxetic Acid..........................................................1:37
Gebelik/Pregnancy................................................................................2:128
Geniş Bant/Wideband..........................................................................4:348
Glikopeptid Antibiyotik/Glycopeptide Antibiotic........................4:323
Gürültü/Noise.........................................................................................2:116
Hasta Güvenlik Olayı/Patient Safety Incident..............................3:189
Hemostaz/Hemostasis............................................................................1:24
Herpes Simpleks Virüs Tip 2/Herpes Simplex Type 2..................4:373
Hidrojen Peroksit/Hydrogen peroxide................................................1:11
Hiponatremi/Hyponatremia...............................................................3:195
İki Loblu Flep/The Bilobed Flap.........................................................4:378
İkinci Otolog/Second Autologous....................................................3:200
İkincil Mağdur/Second Victim...........................................................3:189
İmmünosüpresif Tedavi/Immunosuppressive Theraphy...............1:24
İnfant/Infant...........................................................................................2:148
İnsan Pankreas Hücresi/Human Pancreatic Cell...........................4:323
İnterlökin-33/Interleukin-33...............................................................1:30
İntestinal Geçirgenlik/Intestinal Permeability..............................4:328
İntrakraniyal Menenjiom/Intracranial Meningioma.....................2:93
İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu/Intraoperative Neuromonitoring...................................................................................3:244
İntratekal Morfin/Intrathecal Morphine........................................3:258
IP-10/IP-10................................................................................................1:30
İskemi/Reperfüzyon/Ischemia/Reperfusion........................................1:1
İzlem/Conservative..................................................................................1:66
İzole/Isolated.............................................................................................1:45
Jinekolojik Kanser/Gynecologic Neoplasms..................................2:101
Kadınlar/Women....................................................................................1:101
Kaflı/Cuffed.............................................................................................2:148
Kafsız/Uncuffed.....................................................................................2:148
Kalitatif Çalışma/Qualitative Study.................................................3:180
Kalsifikasyon/Calcification...................................................................1:45
Kemik Greft/Bone Grafting..................................................................1:75
Kemoimmunoterapi/Chemoimmunotherapy................................3:200
Ketoasidoz/Ketoacidosis......................................................................3:287
Kimerin/Chemerin.................................................................................3:173
Kitinaz Benzeri-3 Protein 1/Chitinase 3-Like-1...........................3:173
Klinik Özellikler/Clinical Features.....................................................3:220
Klinik Vizit/Ward Rounds......................................................................1:56
Klitoris/Clitoris........................................................................................3:251
Kognisyon/Cognition............................................................................3:238
Kök Hücre Nakli/Stem Cell Transplantation..................................3:200
Kolelitiazis/Cholelithiasis.....................................................................3:173
Kolorektal Kanser/Colorectal Cancer...............................................4:340
Kompleks Chiari/Complex Chiari......................................................4:354
Kompliyans/Compliance......................................................................4:348
Kordoma/Chordoma..............................................................................3:234
Koroid Plexus/Choroid Plexus............................................................3:163
Koroner Arter Bypass Greftleme Cerrahisi/Coronary
Artery Bypass Grafting........................................................................3:227
Koroner Baypas/Coronary Artery Bypass.......................................3:265
Korpus Kallozum/Corpus Callosum..................................................2:163
Köşe/Cerebellopontine Angle...............................................................1:70
Kraniyovertebral Bileşke/Craniovertebral Junction....................4:354
Kuduz/Rabies............................................................................................1:50
Kulak Kanal Hacmi/Ear Canal Volume............................................4:348
L929/L929...................................................................................................1:11
Landmark/Landmark...............................................................................1:70
Laparoskopik Kolorektal Cerrahi/Laparoscopic Colorectal
Surgery......................................................................................................3:271
LC-ESI-MS/MS/LC-ESI-MS/MS..........................................................2:122
Lenf Nodu Diseksiyonu/Lymph Node Dissection.........................2:141
Lenfadenopati/Lymphadenopathy...................................................2:136
Lipom/Lipoma.........................................................................................2:163
Lipoma Arboresans/Lipoma Arborescens........................................2:159
Makrofaj/Macrophage...........................................................................1:30
Manyetik Rezonans Görüntüleme/Magnetic
Resonance Imaging...........................................................1:37;2:93;4:297
Melazma/Melasma................................................................................3:220
Meme Kanseri/Breast Cancer.............................................................4:297
Meningeal Neoplaziler/Meningeal Neoplasms...............................2:93
Mesleksel/Occupational.......................................................................2:116
Metastaz/Metastasis.............................................................................2:136
Metilmalonik Asidemi/Metyhlmalonic Acidemia........................3:287
Mide/Stomach........................................................................................2:169
Migren/Migraine....................................................................................3:238
Miyelit/Miyelitis.....................................................................................4:373
Miyokard Performans İndeksi/Myocardial Performance Index.4:333
Morbidite/Morbidity.............................................................................3:227
Mortalite/Mortality...............................................................................3:227
MTT Testi/MTT Test................................................................................4:323
Multiple Miyelom/Multiple Myeloma.............................................3:200
Nefrektomi/Nephrectomy.....................................................................1:66
Neopterin/Neopterin..............................................................................1:30
NF-κB/NF-κB.............................................................................................1:17
NGAL/NGAL.............................................................................................3:271
Nitel Araştırma/Qualitative Research................................................1:56
Nörogörüntüleme/Neuroimaging.......................................................2:84
Nöroliz/Neurolysis.................................................................................2:166
NOS2/NOS2...............................................................................................1:17
Nüks/Recurrence....................................................................................3:234
Nüks/Relapsed........................................................................................3:200
Oksidatif Stres/Oxidative Stress.........................................1:1;1:11;1:17
Oksipitoservikal Füzyon/Occipitocervical Fusion.........................4:354
Okülomotor Sinir Paralizisi/Third Nerve Palsy..............................4:369
Oral Kavite Kanseri/Oral Cavity Cancer..........................................2:136
Organik Asidemi/Organic Acidemia.................................................3:287
Pankreas Psödokisti/Pancreatic Pseudocyst..................................2:169
Papilödemsiz/Without Papiledema..................................................4:369
Pediatrik Hasta/Pediatric Patient......................................................2:159
Penis/Penis...............................................................................................3:251
Pentraxin 3/Pentraxin 3.......................................................................2:154
Perianal Fistül/Perianal Fistula..........................................................3:278
Perkütan Trigeminal Radyofrekans Rizotomi/Percutaneous Trigeminal Radiofrequency Rhizotomy..........................................4:361
Peroneal Sinir/Peroneal Nerve...........................................................2:166
Plateletkrit/Plateletcrit........................................................................2:116
Posterolateral Kafa Kaidesi Yaklaşımları/Posterolateral Cranial Base Approaches......................................................................................1:70
Postoperatif Analjezi/Postoperative Analgesia.............................3:258
Postoperatif Prognoz/Postoperative Prognosis............................3:265
Postoperatif Trombositopeni/Postoperative
Thrombocytopenia................................................................................3:265
Preoperatif MRG/Preoperative MRI.................................................4:297
Profilaksi/Prophylaxis...........................................................................4:304
Psikofizyolojik Etkileşim/Psychophysiological Modelling...........2:84
Psödotümör Cerebri/Pseudotumor Cerebri...................................4:369
PVI/PVI......................................................................................................3:271
Rehabilitasyon/Rehabilitation...........................................................4:310
Rekonstrüksiyon/Reconstruction......................................................4:378
Renal Travma/Renal Trauma.................................................................1:66
Retrosigmoid Yaklaşım/Retrosigmoid Approach............................1:70
Risk/Risk......................................................................................................1:50
Sacrum/Sacrum......................................................................................3:234
Safra Gastriti/Bile Gastritis...................................................................1:37
Safra Reflüsü/Bile Reflux......................................................................1:37
Sağlık Kalitesinin İyileştirilmesi/Improving Health Quality........1:56
Şakak/Temple..........................................................................................4:378
Salvage Nakil/Salvage Transplantation..........................................3:200
Sensorinöral İşitme Kaybı/Sensorineural Hearing Loss..............2:116
Serebral Palsi/Cerebral Palsy..............................................................4:310
Seton Tekniği/Seton Technique.........................................................3:278
Sezaryen/Caesarean..............................................................................3:258
SGLT2 İnhibitörleri/SGLT2 Inhibitors...............................................3:195
Sigmoid Sinüs/Sigmoid Sinus..............................................................1:70
Sinyal Kaybı/Loss of Signal.................................................................3:244
Siroz/Cirrhotic........................................................................................4:328
Sıçan Modeli/Rat Model......................................................................2:154
Skafoif Kaynamama/Scaphoid Non-Union.....................................1:75
Sol Ventrikül Geometrisi/Left Ventricular Geometry.................4:333
Stres/Stress..............................................................................................2:108
Subdiyafragmatik/Subdiaphragmatic...............................................1:45
Sütten Kesme/Weaning.......................................................................3:180
Takip/Follow-Up.....................................................................................2:159
Teikoplanin/Teicoplanin.......................................................................4:323
Telerehabilitasyon/Telerehabilitation..............................................4:310
Teletıp/Telemedicine.............................................................................4:310
Temaslı Takibi/Contact Tracing..........................................................1:108
Testis Torsiyonu/Testis Torsion...........................................................2:154
Timpanometri/Tympanometry...........................................................4:348
Tiroid Kanseri/Thyroid Cancer............................................................2:141
Tiroidektomi/Thyroidectomy..................................................2:141;3:244
Tıp Öğrencileri/Medical Students.....................................................3:189
Tolvaptan/Tolvaptan.............................................................................3:195
Trakeostomi/Tracheostomy.................................................................2:148
Trigeminal Gangliyon/Trigeminal Ganglion..................................4:361
Trigeminal Nevralji/Trigeminal Neuralgia......................................4:361
Trombosit/Platelet.................................................................................2:116
Trombositopeni/Thrombocytopenia.................................................3:265
Tükenmişlik/Burnout............................................................................2:108
Tümör Tomurcuklanması/Tumor Budding......................................2:136
Uyum/Rabies.............................................................................................1:50
Vasküler Kalsifikasyon/Vascular Calcification...............................4:316
Vaskülit/Vasculitis..................................................................................3:206
Vokal Kord Paralizisi/Vocal Cord Paralysis......................................3:244
Yaban Domuzu/Wild Boar...................................................................2:166
Zonulin/Zonulin.....................................................................................4:328