Other

Subject Index

J Ankara Univ Fac Med 2019;72(3):0-0

A
ABI/ABI...........................................................................................167, 168
Acil/Emergency...............................................................................91, 231
Açlık Kan Glukozu/Fasting Blood Glucose......................................29
Adrenal/Adrenal....................................................................................251
Ağırlık/Weight.............................................................................127, 128
Akciğer Adenokanseri/Lung adenocancer..........................284, 285
Akut Bakteriyel Sinüzit/Acute Bacterial Sinusitis............134, 135
Akut Dispne/Acute Dyspnea................................................................91
Akut Koroner Sendrom/Acute Coronary Syndrome...................307
Akut Taşlı Kolesistit/Acute Calculous Cholecystitis.....................82
AMPK/AMPK.....................................................................................39, 40
Ampütasyon/Amputation........................................................334, 335
Anatomi/Anatomy................................................................................214
Anestezi/Anesthesia...................................................................356, 357
Anevrizma/Aneurysm..........................................................................218
Anne/Mother.....................................................................................66, 67
Anti-enflamatuvar/Anti-inflammatory...............................184, 185
Anti-oksidan/Anti-oxidant......................................................184, 185
Arteriyel Katılık/Arterial Stiffness.........................................167, 168
B
Bağlantısallık, /Connectivity............................................................ 254
Balneoterapi/Balneotherapy...................................................161, 162
Baş Ağrısı/Headache..............................................................................61
Bilgisayarlı Tomografi/Computed Tomography.................284, 285
Biliyer Metalik Stent/Biliary Metallic Stent...................................76
Biseps Kası Uzun Başı/Long Head of Biceps.................................102
Boy/Height....................................................................................127, 128
Boyun/Patoloji/Neck/Pathology.........................................................87
Böbrek Volümü/Kidney Volume.............................................127, 128
Bronşektazi/Bronchiectasis................................................................241
C-Ç
Cerrahi Rezeksiyon/Surgical resection.............................................97
Cerrahi Tedavi/Surgical Treatment..................................................241
Cerrahi/Surgery........................................................277, 278, 343, 344
Cerrahlık/Surgery..................................................................................241
Cezaevi/Prison..................................................................................66, 67
CHARGE/CHARGE................................................................................ 227
Chiari I/Chiari I..................................................................................... 227
CTLA-4/CTLA-4..................................................................................... 262
Çalışma Belleği/Working Memory.....................................................29
Çocuk/Child.......................................................................................66, 67
Çocukluk Çağı/Childhood........................................................134, 135
Çok Düşük Doğum Ağırlığı/Very Low Birth Weight.................. 362
D
D Vitamini Eksikliği/Vitamin D Deficiency................................... 192
Dalak İnfarkti/Splenic Infarction.................................................... 247
Dar Bant UVB/Narrow Band UVB................................................... 205
Davranış Testi/Behavioral Experiment............................................121
Deklaratif Bellek/Declarative Memory......................................13, 14
Deri Eki Tümörleri/Skin Adnexial Tumors......................................370
Diabetes Mellitus/Diabetes Mellitus.....................................320, 321
Diffüzyon Magnetik Rezonans/Diffusion Magnetic Resonance... 144
Diffüzyon/Diffusion...................................................................140, 141
Dikkat/Attention.....................................................................................29
Direkt Etkili Antiviral/Direct Acting Antiviral.........................49, 50
Diskalkuli/Dyscalculia......................................................................... 254
Dispersiyon/Dispersion..........................................................................54
Distoni/Dystonia.................................................................................. 209
Diyabetik Ayak Ülseri/Diabetic Foot Ulcer..........................334, 335
Dolaşım Sistemi Hastalıkları/Circulatory System Diseases..... 268
Dördüncü Ventrikül/The fourth ventricle.....................................214
Duhamel Pull-through/Duhamel Pull-through................349, 350
Düşük Akım/Low Flow...............................................................356, 357
Düşük Doz/Low Dose.......................................................................... 328
E-F
Ekrin Porokarsinom/Eccrine Porocarcinoma................................370
Enfeksiyon Biyobelirteçleri/Biomarkers for Infection.............. 235
Fibroadenom/Fibroadenoma................................................... 106, 107
Fibromiyalji Sendromu/Fibromyalgia Syndrome........................ 150
Fizik Muayene/Physical Examination...............................................87
Fleksibl Bronkoskopi/Flexible Bronchoscopy............................... 367
Forbol-12-Miristat-13-Asetat/Phorbol-12-Myristate-13-
Acetate.......................................................................................................34
Frontal Osteom/Frontal Osteoma..........................................343, 344
Frontoparyetal Devre/Frontoparietal Network........................... 254
G
Gastrit/Gastritis.................................................................................... 339
Gastroskopi/Gastroscopy................................................................... 339
GBM/GBM.....................................................................................222, 223
Gebe/Pregnant..................................................................................... 205
Gelişim/Development.....................................................................66, 67
Gelişimsel Farklılıklar/Developmental Difference.......................121
Geri Dönüşümlü/Reversible................................................................111
Geriatrik Hasta/Geriatric Patient...........................................320, 321
Gliablastoma/Glioblastoma.....................................................222, 223
Görünür Difüzyon Katsayısı/Apparent Diffusion Coefficient, ....140, 141, 144
Güncel Kılavuz /Current Guideline.......................................134, 135
H
Hareket Bozuklukları/Movement Disorders................................. 209
Hashimoto Tiroidi/Hashimoto Thyroiditis........................... 314, 315
Haymana Kaplıcaları/Haymana SPA Centers.....................161, 162
Hedefe Yönelik Tedavi/Targeted Therapy........................................24
Hemisferik Farklılıklar/Hemispheric Differences........................ 144
Hemodiyaliz/Hemodialysis............................................................49, 50
Hepatit C Virüs/Hepatitis C Virus................................................49, 50
Hepatit/Hepatitis........................................................................174, 175
Hipokampus/Hippocampus...........................................................13, 14
Hipoksi/Hypoxia...............................................................................39, 40
Hipoksik Ensefalopati/Hypoxic Encephalopathy...............199, 200
Hipotiroidizm/Hypothyroidism...............................................167, 168
Hirschsprung Hastalığı/Hirshsprung’s Disease...................349, 350
Horlama/Snoring....................................................................................87
Hücresel Stres/Cellular Stress......................................................39, 40
I-İ
IASLC/ATS/ERS Sınıflaması/IASLC/ATS/ERS Classification.... 284, 285
İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon/Idiopathic Intracranial
Hypertension............................................................................................61
İdrar Yolu Enfeksiyonu/Urinary Tract Infections....................... 235
İleri Yaş/Old Aged.......................................................................167, 168
İmmünizasyon/Immunisation.................................................174, 175
İmmünoterapi/Immunotherapy............................................... 24, 262
İntrakardiyak Tümörler/Intracardiac Tumors.................................97
K
Kalıcı Virolojik Yanıt/Sustained Virologic Response..............49, 50
Kampotomi/Campotomy................................................................... 209
Kanser Metabolizması/Cancer Metabolism.............................39, 40
Kanser/Cancer....................................................................................... 262
Kaplıca Tedavisi/SPA Treatment.............................................161, 162
Kardiyak Cerrahi/Cardiac Surgery.................................................. 247
Kas Gevşetici/Neuromuscular Blocker..................................356, 357
Kayıp Veri/Missing Data......................................................................1, 2
Kayma Hızı/Shear Rate.......................................................................307
Kemoterapi/Chemotherapy.................................................................24
Kısa Süreli Bellek/Short-term Memory............................................29
Kızamık/Measles..........................................................................174, 175
KKKAV/CCHFV....................................................................................... 298
Klivus/Klivus.......................................................................................... 227
Koenzim Q10/Coenzyme Q10.................................................184, 185
Kohort Çalışmaları/Cohort Studies.......................................277, 278
Kolistin/Colistin......................................................................................111
Komplikasyon/Complication...................................................320, 321
Konjenital Hipotiroidi/Congenital Hypothyroidism.................. 362
Koroner/Coronary...................................................................................54
L
Lamina Terminalis/Lamina Terminalis............................................218
Leptospirozis/Leptospirosis................................................................291
Lokal Aktivasyon Süresi/Local Activation Time.......................... 303
Lokal Anestezik/Local Anesthetic................................................... 328
M
Magnetik Rezonans/Magnetic Resonance..........................140, 141
Makaslama Elastografi/Shear-wave Elastography.................... 150
Makrofaj Farklılaşması/Macrophage Differentiation..................34
Malign Feokromositoma/Malignant Pheochromocytoma.......251
Malign Melanom/Malignant Melanoma.............................334, 335
Malign Plevral Mezotelyoma/Malignant Pleural Mesothelioma.....24
Malign Tıkanıklık/Malignant Obstruction.......................................76
Marjolin Ülser/Marjolin’s Ulcer..............................................334, 335
Matematik Yeteneği/Mathematical Ability................................. 254
Meme Görüntülemesi/Breast Imaging................................. 106, 107
Mesenterik İskemi/Mesenteric Ischemia...................................... 247
Mezbaha Çalışanları/Slaughterhouse Workers............................291
Mezenşimal Tümör/Mesenchimal Tumor......................................114
Mikrocerrahi/Microsurgery................................................................214
Minimal Akım/Minimal Flow...................................................356, 357
Monosit/Monocyte.................................................................................34
Mortalite/Mortality............................................................................. 179
N
Navigasyon/Navigation.................................................................13, 14
Nefrotoksisite/Nephrotoxicity...........................................................111
Nodüler Fasiit/Nodular Fasciitis.......................................................114
Nöroendokrin/Neuoroendocrine......................................................251
Nöroşirurji/Neurosurgery...................................................................214
Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalin/Neutrophil Gelatinase
Associated Lipocalin........................................................................... 235
O-Ö
Obez Gebe/Obese Pregnant.............................................................. 328
Obstrüktif Uyku Apnesi/Obstructive Sleep Apnea.......................87
Orbita/Orbita................................................................................140, 141
Orta Akım/Medium Flow..........................................................356, 357
Ortalama Trombosit Hacmi/Mean Platelet Volume........156, 157,
222, 223
Ötiroidi/Euthyroidism................................................................ 314, 315
P
Parahipokampal/Parahippocampal.............................................13, 14
Pariyetal Bölge/Parietal Region........................................................370
Patoloji/Pathology............................................................................... 339
PD-1/PD-1............................................................................................. 262
PD-L1/PD-L1......................................................................................... 262
Pediyatri/Pediatrics..............................................................................231
Penetran Yaralanma/Penetrating Injury........................................118
Periferik Arter Hastalığı/Peripheral Arterial Disease........167, 168
Perkütan Endoskopik Gastrostomi/Percutaneous Endoscopic
Gastrostomy.......................................................................................... 179
Perkütan Kolesistostomi/Percutaneous Cholecystostomy.........82
Perkütan/Percutaneous.........................................................................76
Platelet Volüm İndeksi/Platelet Volume Index..................222, 223
Platelet/Platelets.........................................................................222, 223
Platibaz/Platybasia.............................................................................. 227
Postmenapozal Osteoporoz/Postmenopausal Osteoporosis... 192
Prematür/Premature.....................................................................54, 307
Prematüre/Prematurity...................................................................... 362
Prognoz/Prognosis......................................................................199, 200
Psoralen ve Ultraviyole A/Psoralen and UVA.............................. 205
Psödotümör Serebri Sendromu/Pseudotumour Cerebri
Syndrome..................................................................................................61
PVI/PVI...........................................................................................222, 223
PWV/PWV......................................................................................167, 168
R
Raporlama Kılavuzu/Reporting Guideline..........................277, 278
Renal İskemi Reperfüzyon/Renal Ischemia-reperfusion.184, 185
Renk Algısı/Color Perception............................................................121
Repolarizasyon/Repolarization...........................................................54
Respiratuvar Distres Sendromu/Respiratory Distress Syndrome... 362
RF Ablasyon/RF Ablation................................................................... 303
Rhinal/Rhinal....................................................................................13, 14
Rotator Kılıf/Rotator Cuff.................................................................102
S
Sağ Ventrikül Çıkış Yolu/Right Ventricular Outflow Tract...... 303
Sağkalım/Survival...................................................................................97
Sağlığın Dijitalleşmesi/Digitalization of Health......................... 268
Sağlık Çalışanı/Health Care Professional.............................174, 175
Sağlıkta Yapay-zeka/Artificial Intelligence in Health.............. 268
Sarkom/Sarcoma...................................................................................114
Sayı Algısı/Number Sense................................................................. 254
Sekans Analizi/Sequence Analysis.................................................. 298
Sekonder Hiperparatiroidizm/Secondary Hyperparathyroidism... 192
Selim Meme Kitlesi/Benign Breast Mass............................. 106, 107
Seroprevalans/Seroprevalence...................................... 174, 175, 291
Serum Folat/Serum Folate................................................................ 205
Sinüs/Sinus...................................................................................343, 344
Sistematik Derleme/Systematic Review........................................1, 2
Sol Ventrikül Çıkış Yolu/Left Ventricular Outflow Tract.......... 303
Solunum Sıkıntısı/Respiratory Distress......................................... 367
Spinal Anestezi/Spinal Anesthesia................................................. 328
St Elevasyonu Olan Miyokard Infarktüsü/St Elevation
Myocardial Infarction...............................................................156, 157
St Elevasyonu Olmayan Miyokard Enfarktüsü/Non-St Elevation
Myocardial Infarction...............................................................156, 157
Stereotaksi/Stereotaxic...................................................................... 209
Stridor/Stridor...................................................................................... 367
STROCSS/STROCSS.....................................................................277, 278
Subklinik Hipertiroidi/Subclinical Hyperthyroidism........ 314, 315
Subrakanoid Kanama/Subarachnoid Hemorrhage.....................218
Süt Çocuğu/Infant.............................................................................. 367
T
Takip Sonuçları/Follow-up Results................................................. 179
Talamotomi/Thalamotomy................................................................ 209
Tam Kan Viskozitesi/Whole Blood Viscosity.................................307
Tedavi/Treatment.......................................................................... 24, 251
Tenodez/Tenodesis................................................................................102
Tenotomi/Tenotomy.............................................................................102
Tiroid Fonksiyonu/Thyroid Function..................................... 314, 315
Tokat/Tokat............................................................................................ 298
Trakea/Trachea.......................................................................................118
Trakeotomi/Tracheotomy.....................................................................91
Transanal Endorektal Pull-through/Transanal Endorectal Pullthrough..........349, 350
Travma/Trauma.............................................................................118, 231
Tümör Immünolojisi/Tumor Immunology................................39, 40
U-Ü
Ultrasonografi/Ultrasonography............................................127, 128
Uluslararası Hastalık Sınıflaması/International Classification of
Diseases................................................................................................... 268
Uykululuk/Sleepiness.............................................................................87
Uzak Organ Hasarı/Distant Organ Injury............................184, 185
Uzun Dönem Prognoz/Long-term Prognosis..................... 314, 315
Üst Hava Yolu Obstrüksiyonları/Upper Airway Obstruction.....91
V-W
Vallekula Kisti/Vallecular Cyst......................................................... 367
Ventriküler Erken Vuru/Premature Ventricular Complex........ 303
Vokal Fold Paralizis/Vocal Fold Paralysis..........................................91
Vücut Kitle İndeksi/Body Mass Index............................87, 127, 128
Vücut Yüzey Alanı/Body Surface Area.................................127, 128
WHODAS 2.0/WHODAS 2.0...............................................................1, 2
Y
Yabancı Cisim/Foreign Body..............................................................231
Yassı Hücreli Karsinom/Squamous Cell Carcinoma..........334, 335
Yaşam Kalitesi/Quality of Life....................................... 150, 320, 321
Yaşlı Hastalar/Elderly Patients............................................................82
Yoğun Bakım Ünitesi/Intensive Care Unit...........................199, 200
Yüksek Riskli Hastalar/High-Risk Patients......................................82
Z
Zaman Algısı/Time Perception..........................................................121